W zależności od metodyki przyjętej do prowadzenia projektów wyróżniamy różne role. Co do zasady jednak pewne role w projekcie są niezbędne i występują w projektach, nawet jeśli nazywają się różnie w poszczególnych metodykach. W zależności od skali projektu nie wszystkie z opisanych ról wystąpią lub niektórzy będą łączyli kilka z nich. Dzisiaj przedstawię jaką rolę odgrywają interesariusze i sponsorzy projektu.

Kim są interesariusze projektu?

Interesariusze projektu (ang. stakeholders) to podmioty, najczęściej osoby, ale mogą to być również instytucje lub organizacje, które są zaangażowane w projekt. Mogą brać bezpośredni udział w realizacji projektu bądź też ich rola może ograniczać się tylko do weryfikacji rezultatów. Istnieje wiele różnych klasyfikacji interesariuszy. Z punktu widzenia projektu najistotniejszy wydaje się podział na wewnętrznych i zewnętrznych oraz pozytywnych i negatywnych.

Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni

Wyróżniamy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Interesariusze wewnętrzni to np. pracownicy, udziałowcy czy rady nadzorcze. Do interesariuszy zewnętrznych zaliczamy klientów, dostawców czy konkurencję.

Interesariusze pozytywni i negatywni

Pamiętaj, że interesariusze nie zawsze są bezpośrednio zaangażowani w projekt, ale nie oznacza to, że nie będą zainteresowani jego rezultatem. Co więcej, często zdarza się, że nie wszyscy interesariusze będą zainteresowani powadzeniem projektu. Część będzie liczyła na jego klęskę. Dziwne? Nie zupełnie. Wyobraźmy sobie projekt, którego celem jest wdrożenie systemu, który tak usprawni pracę, że firma będzie mogła zwolnić część pracowników. Kandydaci do zwolnienia nie tylko nie będą zaangażowani w projekt, ale z dużym prawdopodobieństwem będą liczyli na jego klęskę. Takich interesariuszy określa się jako negatywnych, podczas gdy interesariusze pozytywni to osoby, które sprzyjają realizacji projektu. Mogą to być na przykład jego pomysłodawcy albo docelowi beneficjenci.

Sponsor projektu

Jednym z najważniejszych interesariuszy jest sponsor projektu. Zazwyczaj jest to osoba odpowiedzialna za powołanie projektu, jego inicjator. Jest to osoba z tak zwanego „biznesu” organizacji i będzie się mocno identyfikowała z projektem. Ponadto będzie żywo zainteresowana sukcesem przedsięwzięcia i będzie czynnie działała w tym kierunku. W tym wypadku sponsor nie zawsze oznacza organ finansujący projekt, chociaż taka zależność nie jest wykluczona.

Interesariusze i sponsorzy projektu – podsumowanie

Właściwe zidentyfikowanie interesariuszy i sponsora projektu pozwala lepiej rozumieć jego ce i dopasować działania. Im większy projekt tym bardziej jest to ważne i tym więcej zależności między interesariuszami trzeba brać pod uwagę. Poza tym rozpoznanie i zrozumienie zwiększa szanse na powodzenie projektu. Bardzo często spotykane w projektach jest niewłaściwe zidentyfikowanie osób decyzyjnych. Innym ryzykiem jest brak identyfikacji interesariuszy negatywnych, który może prowadzić do tego, że zbyt późno zauważymy działania na szkodę projektu.


Jestem Magda, ta z narudo.pl – entuzjastka technologii, project manager i analityk
IT. Wspieram przedsiębiorców i twórców internetowych w skutecznym wykorzystywaniu narzędzi online i sztucznej inteligencji oraz organizacji i planowaniu. Wierzę w optymalizację pracy i efektywne zarządzanie, jestem gotowa podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą abyśmy mogli pracować mądrzej, nie ciężej.